bg en

Извънсъдебно решаване на спорове

Доверете се на професионалната компетентност на LEXDIA, в случай, че имате необходимост от:
  • изграждане на стратегия за преговори с ваши партньори или с насрещната страна при спор;
  • професионално представителство при водене на преговори от Ваше име;
  • съдействие при разсрочване, отсрочване или прихващане на дълг;
  • съдействие при предприемане на действия срещу длъжници, които не изпълняват поетите към Вас задължения;
  • съставяне на нотариални покани към Ваши длъжници;
  • съставяне или преглед на извънсъдебна спогодба или споразумение.
В LEXDIA имаме специално виждане относно решаването на спорове, като се стремим винаги да осигурим гладкото протичане на преговори между страните и избягването на скъпи и продължителни съдебни действия. В работата си приоритетно имплементираме извънсъдебни процедури по медиация и подписване на спогодби в защита на интересите на клиента, в комбинация с по-евтини и кратки съдебни процедури, които да мотивират насрещната страна да постигне доброволно разрешаване на конфликтната ситуация. 
Убедено вярваме, че постигането на споразумение при известни взаимни отстъпки е не само по-бърз метод на решаване на спорове, но и често по-адекватно решение на проблема в сравнение с воденето на съдебни дела. 


Контактна форма

Добави документ