bg en
Патенти

Патенти

Екипът на LEXDIA може да Ви съдейства при:  
 
  • Производство по издаване на национален патент
  • Производство по издаване на Европейски патент
  • Производство по издаване на международен патент (РСТ заявка)

Патенти

Всяко изобретение което е ново, има изобретателска стъпка и е промишлено приложимо може да получи защита чрез подаване на заявка за издаване на патент. Патентът е ценен актив за всеки бизнес, залагащ на иновативни технологии.

Спрямо териториалния обхват на предоставената защита се различават няколко производства за издаване на патент: 

  • Производство по издаване на национален патент, което се развива пред Патентното ведомство на Република България и предоставя защита на патентованото произведение на територията на България. 

  • Производство по издаване на Европейски патент, което се развива пред Европейското патентно ведомство (ЕПО, на английски: European Patent Office/EPO), а предоставеният патент осигурява защита на изобретението на територията на Европейски съюз. 

  • Производство по издаване на международен патент (РСТ заявка), по която компетентна е Световната организация за интелектуална собственост (СОИС; на английски: World Intellectual Property Organization – WIPO), а процедурата предоставя възможност за стартиране на национални производства в почти всяка една държава по света.

Разходите и продължителността на всяко производство по издаване на патент се различават значително, поради което изборът на правилната форма на защита може да се окаже от голямо значение при развиването на високотехнологичен бизнес. 

Производството по издаване на патент за изобретение е съпроводено с редица формални изисквания относно описанието на изобретението, начина на формулиране на патентните претенции, изисквания относно чертежите към заявката, както и проследяване и спазване на редица крайни срокове. Поради това съдействието на професионален Представител по индустриална собственост Ви спестява време, разходи и усилия. 

Екипът на LEXDIA може да Ви окаже съдействие при изготвяне на необходимите документи във връзка с подаване на заявка за патент за изобретение. По отношение на международните процедури, извън пределите на страната и Европейския съюз, разполагаме с партньори, на които можете да дoверите международна защита на изобретението Ви. 

Можем също да Ви съдействаме при пълния мониторинг на издадения патент, проследяване и заплащане на годишни такси за поддържане срока на действие на патента, производства по промени и корекции при вече подадени заявки за патент и всички форми на защита при нарушение на изключителните Ви права вурху издаден патент. 

Контактна форма

Добави документ