bg en
Недвижими имоти

Недвижими имоти

LEXDIA ви предлага професионално съдействие при:  
 
 • Анализ на собствеността на недвижими имоти;
 • Изготвяне на Предварителни договори и Нотариални актове относно покупко-продажбата на недвижими имоти;
 • Апортиране на недвижими имоти в капитала на търговски дружества;
 • Анализ на възможностите за извършване на строителство в недвижим имот и съдействие при реализацията на инвестиционни намерения. 

Недвижими имоти

В LEXDIA имаме специален подход към въпросите на собствеността и богат опит в консултирането на сделки по придобиването и управлението на недвижими имоти. Предлагаме широк спектър от услуги, който обхваща както нуждите на бизнеса, в това число всички видове правни сделки с недвижими имоти, реализацията на инвестиционни намерения и управлението на бизнес площи, така и придобиване на лично жилище, делба на имоти и разрешаване на имотни спорове. 

Можете да разчитате на екипа ни относно:
 • Правен анализ на собствеността на недвижими имоти;
 • Пълно съдействие при всяка стъпка на сделките с недвижими имоти, в това число участие при преговори, проучване на имота и подготовка и преглед на всички необходими документи, в това число предварителни договори за покупко-продажба, нотариални актове, договори за ипотечен кредит и др.;
 • Изготвяне на всички необходими документи относно придобиването на недвижими имоти чрез апротирането им в капитала на търговски дружества;
 • Съдействие при изповядване на сделки пред нотариус;
 • Придобиване на недвижими имоти по давност и изваждане на констативен нотариален акт по документи;
 • Правен анализ на вещноправния и устройствен режим на недвижими имоти и правно обслужване при реализиране на инвестиционни проекти;
 • Изграждане на цялостна правна рамка за управление на собствеността – договори за наем, в това число на търговски площи, рекламни площи и площи за събития, договори за услуги и др.;
 • Защита на правото на собственост и процесуално представителство по дела във връзка с недвижими имоти.

 

Контактна форма

Добави документ